මෙම යන්ත්‍රය ඉතාමත් කාර්යක්ෂම තත්ත්වය සහ ඉතා හොඳ තත්ත්වයේ පවතින අතර මිල ගණන් සාකච්ඡා කළ හැක. වහාම විකිණේ.