මහනුවර-මහියංගන පාරේ විල්අමුණ (තෙල්දෙනියේ තැබෑරුම ඉදිරිපිට)පිහිටා ඇති කඩකාමර දෙකක් සහ පාරට මුහුණලා පිහිටි ඉඩම් කැබැල්ලක් ඉතා ඉක්මනින් විකිනීමට අමතන්න.