– කඳාන නායකකන්ද රෝහලට අසල පිහිටා ඇති දෙමහල් නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට –

> පර්චස් 10> දෙමහල් නිවස> නිදන කාමර 4> සාලය> පෑන්ට්‍රිය සහිත මුලුතැන්ගෙය> නාන කාමර 2> අමතර වැසිකිලියක්

මිලියන 25 කට විකිණේ. . .( ලක්ශ 250 කට )

– මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක –

☎️📞0707990699 ( whatsapp )