පිළියන්දල අම්බලන්ගොඩ බස් පාරට මුහුණලා ප7.27 හිස් ඉඩම අයිතිකරුවිදේශගතවීමට අඩු මුදලට විකිණිමට ඇත පිරිසිදු ඔප්පු සියලු පහසුකම් සහිතයි මිලගණන් සාකච්ඡා කළ හැක පර්චසය ලක්ෂ 6 අමතන්න 0779630305 / 0771982967 WhatsApp