ලෝටස් හර්බල්ස් වයස අවුරුදු 20-30 අතර කාන්තාවන්ට අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු නිෂ්පාදන සපයයි. ඔවුන්ගේ Safe Sun UV Screen Matte Gel SPF 50 තෙල්වලින් තොරව ආරක්ෂා කරයි. WhiteGlow Skin Whitening Gel Cream එක පැහැපත් කරයි, Tea Tree සහ Cinnamon Face Wash මගින් කුරුලෑ පාලනය කරයි. Phyto-Rx සම පැහැපත් කරන Exfoliator නැවුම් සම හෙළි කරයි, සහ Nutramoist Daily Moisturizing Cream සම නම්‍යශීලීව තබයි.

Deliver  to your doorstep for Rs.300/=  Cash on deliver Basis