මාතර ,ගොඩගම හන්දියේ – මාතර- අකුරැස්ස ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා ඇති පහත අලුත් වාණිජ ගොඩනැගිල්ල බදු දෙනු ලැබේ (වර්ග අඩි 1448 )

කාර්යාල ,ප්රදර්ශනාගාර ,නියෝජිතායතන සහ වෙනත් සුදුසු ව්යාපාර සඳහා හොඳම තැනක් වේ . (This is a center point is for Matara / colombo/Galle/Hambanthota highway entrance and access)

call 0705550678 -for a special monthly offer rate