පානදුර හොරණ ප්‍රධාන පාරේ රෑ කඩේ හන්දියට මීටර් 200 දුරින්, අධිවේගී මාර්ගයේ ගැලනිගම හුවමාරුව ට විනාඩි 15 ක දුර.