කොට්ටාව විද්‍යාල හන්දිය අසල ව.අ. 3500 නව සිව්මහල් ගොඩනැගිල්ල කාර්යාල මූල්‍ය ආයතන ප්‍රදර්ශණාගාර සඳහා බදුදීමට ඇත. තෙකලා විදුලිය, නල ජලය, රථගාල සහිතයි. 0773494755, 0112847891.