ඉඩම පර්චස් 15 (පර්චසය ලක්ශ 5) මතුගම කන්නන්ගර විද්‍යාලයට 300 m නුදුරින් ,මතුගම බස් ඩිපෝව පාරවල් දෙකකින් සහ වෙල් යායකින් මායිම් වේ නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පුව 077 3517710