වාරියපොල අක්කරයයි පචස් 35 පොල් ගස් 78 ළිද කාපට් පාර, කුරුණෑගලට මිනිත්තු 30, ලක්ෂ 55/- සාකච්ඡා කර ගත හැක. 0769988520