* නව නුවර පාරට මීටර් 50ක් නුදුරින් පිහිටා ඇත

*වැලිවේරිය නගරයට 2km

* දෙල්ගොඩ නගරයට 3.5km

*ව්‍යාපාරික ස්ථානයකට, පදිංචියට ඉතාමත් සුදුසුයි

*නිරවුල් ඔප්පු

*බැංකු ලෝන් ලබා ගත හැකිය