120 බස් පාරට සමීපයෙන්,

නල ජලය සහ විදුලි පහසුකම් සහිතව,

පොළී රහිත පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට,

බිම්කොටසක් ඔබත් අදම අමතා වෙන් කරවාගන්න.