📌 අයදුම් කරන ආකාරය –

ඉහත සඳහන් 𝗘𝗺𝗽𝗹𝗼𝘆𝗲𝗿 𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 හි ඇති link එක click කර apply කරන්න👆

24hrs ඇතුලත අපි ඔබව සම්බන්ද කර ගන්නවා.

Skills needed – IT Basic , Email only

Male/Female

Monthly salary 45,000 – 85,000

Work at home

~ දිවයින පුරා ඕනෑම අයෙකුට සම්බන්ධ වී අද සිටම ආරම්භ කළ හැක.

විවිධ ක්ෂේත්‍ර යටතේ ඔබට කෑමති job categories තෝරාගෙන ඔබට පහසු වේලාවක වැඩ කල හැක./(Typing පමණක් වුවද කල හැක)

1 – Computer හෝ Laptop නැත්නම් Smart Phone එකකින් වූවද පුලුවන්.

2 – අවමය පැයක කාලයක් වෙන් කර ගැනීම ප්‍රමාණවත්

3 – රැකියාවක නිරත වන්නන් ට, රැකියා නොමැති අයට , ගෘහනියන් , School leavers , විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් සහ අමතර ආදායමක් සොයන ඕනෑම කෙනෙක් වැඩ කල හැකි වෙනවා

4 – ඔබ මූලිකව වෙනත් රැකියාවක නියැලෙන අයෙක් උනත් ඔබගේ free time එකේදී වැඩ කරන්න පුළුවන්

📌 අයදුම් කරන ආකාරය –

ඉහත සඳහන් 𝗘𝗺𝗽𝗹𝗼𝘆𝗲𝗿 𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲👆 හි ඇති link එක click කර apply කරන්න

24hrs ඇතුලත අපි ඔබව සම්බන්ද කර ගන්නවා.