ගම්පහ යක්කලට සමීපයෙන්,

පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට,

වටිනා බිම්කොටස්,

දැන්ම අමතන්න.