සුපිරි වෙලදසැල් ජාලයට එක්වීමට ඔබටත් අවස්ථාවක් 

O/L සිට උපාධිධාරී සැමට අයදුම් කලහැක.

කළනාකරණ පුහුණු 

සුපරීක්ෂක 

මුදල් අයකැමි

පාරිභෝගික සේවා සහයක

බේකරි අංශය

Hot food අංශය

Contact Number 

0760884506

0704070182