මේඩ් ඉන් ඉටැලි ටයිල් සහ ලී ඕනෑම හැඩයක් කැපිය හැකි කටර් මැශින් එකක් සහ ග්‍රිල් මැශින් ග්‍රයින්ඩර් මැශින් සහ ටූල් වර්ග ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.